Statuten

  

artikel 1
Naam.
De vereniging is op 20 september 1946 opgericht onder de naam IJ.B.C "De Jump" en is gevestigd te IJmuiden.

artikel 2
Doel.
De vereniging stelt zich ten doel:
a. het bridgespel te beoefenen en te bevorderen volgens de regels van de Nederlandse Bridge Bond (NBB)
b. het organiseren van- en het deelnemen aan wedstrijden, competities en drives
c. de leden met alle ten dienste staande middelen, raad en inlichtingen bij te staan

artikel 3
Leden.
De vereniging bestaat uit leden en ereleden.
Bij toetreding als lid onderwerpt men zich aan de bepalingen van deze statuten en aanvaardt men de verplichtingen, zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement.

artikel 4
Bestuur.
Het bestuur bestaat uit 5 leden, die door de algemene ledenvergadering voor 2 jaar worden gekozen.

artikel 5
Verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

artikel 6
Vergaderingen.
Elk jaar wordt in de maand februari een algemene ledenvergadering gehouden. 14 Dagen vóór de vergadering worden agenda en bijbehorende stukken aan de leden toegezonden.
Behalve de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden ledenvergaderingen gehouden wanneer het bestuur dit nodig oordeelt of tenminste 10 leden hiertoe schriftelijk de wens te kennen hebben gegeven met opgaaf van redenen. Laatstgenoemde vergadering zal dan worden gehouden binnen 30 dagen, nadat bedoelde aanvraag het bestuur heeft bereikt.

artikel 7
Inkomsten.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
- contributies en inschrijfgelden
- opbrengsten uit liquide middelen
- schenkingen
- entreegelden van te organiseren drives
- overige baten

artikel 8
Uitgaven.
De uitgaven van de vereniging bestaan uit:
- lidmaatschap NBB.
- inschrijfgelden voor deelname aan de door de NBB georganiseerde evenementen
- administratie meesterpunten NBB.
- aanschaf spelmateriaal en zaalhuur
- overige lasten

artikel 9
Huishoudelijk Reglement (H.R.).
Het beheer van de vereniging is geregeld bij H.R., dat echter geen bepalingen mag bevatten in strijd met deze statuten.

artikel 10
Wijziging statuten.
Wijziging van de statuten is alleen mogelijk in een speciaal met dat doel bijeengeroepen algemene ledenvergadering, waarbij 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen beslist en minstens de helft van het aantal leden aanwezig is. Is dit laatste niet het geval, dan wordt staande de vergadering een nieuwe vergadering uitgeschreven, in welke vergadering, ongeacht het dan aanwezige aantal leden, beslissingen worden genomen met 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

artikel 11
Ontbinding van de vereniging.
Tot ontbinding kan slechts worden overgegaan in een uitsluitend daartoe belegde algemene ledenvergadering en waarbij 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen beslissend is.
Bij ontbinding belast het bestuur zich met de liquidatie.
Bezittingen en eigendommen worden verkocht, waarvan de opbrengst, met eventueel aanwezige overige baten, ten goede komt aan een liefdadige instelling.

artikel 12
Continuïteit.
De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

artikel 13
Vaststelling statuten.
De statuten zijn voor het eerst vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 20 september 1946 te IJmuiden.
Vervolgens werden gewijzigde statuten opnieuw vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 24 september 1962, eveneens te IJmuiden.
Tenslotte zijn deze opnieuw gewijzigde statuten vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 23 september 1996, eveneens te IJmuiden.
Vervolgens werden gewijzigde statuten opnieuw vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 4 september 2006, eveneens te IJmuiden.

 


 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

(zoals vastgesteld op de ALV van 11 oktober 2021)


Lidmaatschap

artikel 1
De vereniging is toegankelijk voor alle natuurlijke personen, die voor het bestuur en de leden acceptabel zijn.
Ereleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering, die zich daarvoor met tenminste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen heeft uitgesproken.

artikel 2

Aanmelding als lid dient te geschieden bij de secretaris of anders bij één der andere bestuursleden.

artikel 3
Bij toetreding als lid wordt men automatisch ook lid van de NBB en is men, naast de verplichte contributies. Jaarlijks wordt de contributie van de vereniging vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van ieder kalenderjaar.

artikel 4
Bij vrijwillig bedanken als lid dient men hiervan schriftelijk kennis te geven bij de secretaris van het bestuur. Het is alleen van kracht als ook aan alle financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging is voldaan.

artikel 5
Adreswijzigingen dienen aan de secretaris te worden gemeld.

artikel 6
Zij die door woord of geschrift de belangen der vereniging schaden, zich aan wangedrag schuldig maken of hun financiële verplichtingen niet nakomen, kunnen door het bestuur, zo nodig met onmiddellijke ingang, worden geroyeerd.

artikel 7
De, als gevolg van een contributieschuld, geroyeerde lid, zich opnieuw meldt voor het lidmaatschap, moet als bewijs van kredietwaardigheid eerst het door hem verschuldigde bedrag als nog worden voldaan. Daarna beoordeelt het bestuur of het geroyeerde lid voldoende vertrouwen geniet om toe te treden tot de vereniging.

Contributie

artikel 8
Er bestaat een bondscontributie en een verenigingscontributie. De hoogte van de bondscontributie wordt door de NBB vastgesteld en is verschuldigd door alle leden, die op 1 januari van enig jaar lid zijn van de Vereniging.
De verenigingscontributie wordt ieder jaar opnieuw in de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Ereleden betalen geen verenigingscontributie maar wel bondscontributie. Betaling van de verenigingscontributie geschiedt in twee halfjaarlijkse termijnen, waarvoor de leden in de maanden januari (periode januari t/m juni) en juli (periode juli t/m december) een nota ontvangen. In de nota van januari wordt tevens de bondscontributie voor dat betreffende kalenderjaar opgenomen.

De nota's dienen binnen 4 weken na ontvangst te zijn voldaan.
Zij, die in de loop van het verenigingsjaar lid zijn geworden, betalen contributie vanaf de datum van toetreding.


artikel 9
Leden die door overmacht, b.v. ziekte, gedurende langere tijd de wekelijkse clubavonden niet kunnen bezoeken, kunnen het bestuur verzoeken voor hen een afwijkende contributieregeling te treffen. Bondscontributie blijft in die gevallen wel verschuldigd.


Het bestuur

artikel 10

 

Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de vereniging en is bevoegd de daartoe strekkende besluiten en maatregelen te nemen. Het is van al zijn handelingen verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

 

Bestuurders hebben altijd het recht om de algemene vergadering te adviseren over een besluit dat moet worden genomen. Ook als de bestuurders vervolgens zelf mogen meestemmen als lid.

 

Bij een tegenstrijdig belang mag een bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp.

 

Een bestuurder mag niet meer stemmen uitbrengen in een bestuursvergadering dan de andere bestuursleden tezamen.

Het bestuur bestaat uit vijf of meer personen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Desgewenst kan het bestuur zich laten bijstaan door een wedstrijdleider.

artikel 11
Bestuursleden worden voor 4 jaar gekozen tijdens de algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen, d.w.z. de helft + één van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Na deze 4 jaar kan een bestuurslid terstond eenmalig herbenoemd worden.

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een voordracht, opgemaakt hetzij door het bestuur, hetzij door 5 of meer leden. Van een voordracht door leden opgesteld, wordt schriftelijk mededeling gedaan aan het bestuur.
Van alle voordrachten ter vervulling van bestuursfuncties wordt bij de oproep voor de algemene ledenvergadering mededeling gedaan.

Indien bij een bindende voordracht voor een bestuursfunctie één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, dan heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen.artikel 12
Bij bestuurswisselingen zullen om redenen van continuïteit en penningmeester niet gelijktijdig met de secretaris aftreden. Het ene jaar voorzitter en penningmeester, het andere jaar de secretaris. Het wisselen van één algemeen lid kan elke 4 jaar geschieden.

artikel 13
Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid zal zo spoedig mogelijk in deze vacature worden voorzien.
Een bestuurslid dat tussentijds gekozen wordt, treedt af in het jaar waarin zijn voorganger zou zijn afgetreden.

artikel 14
Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter dit nodig oordeelt of meerdere bestuursleden hiertoe de wens te kennen geven met opgaaf van redenen.

artikel 15
De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering en is woordvoerder van het bestuur. Hij kan alle stukken van de vereniging mede ondertekenen, indien hij dat verlangt.
Hij is bij voorkomende gelegenheden de vertegenwoordiger der vereniging. Bij afwezigheid vervangt de secretaris hem in alles.

artikel 16
De secretaris is belast met de correspondentie, het bijhouden van de ledenlijst, het notuleren van bestuurs- en ledenvergaderingen, alsmede de zorg voor het archief. Mutaties in het ledenbestand meldt hij ter kennisname aan de penningmeester.
Hij houdt aantekening van de wijzigingen in de Statuten en het H.R.. Hij maakt van ieder verenigingsjaar een verslag dat, tegelijk met de agenda en overige bijbehorende stukken voor de jaarvergadering, aan de leden wordt aangeboden.
Bij afwezigheid van de voorzitter vervangt hij deze in alles.

artikel 17
De penningmeester beheert de gelden der vereniging. Hij houdt nauwkeurig aantekening van alle inkomsten en uitgaven en is verantwoordelijk voor een goed financieel beheer, tenzij hij overmacht kan bewijzen. Hij is verplicht het bestuur op elk gewenst moment inzage in zijn administratie te geven en hen de kas te tonen.
Hij stelt van ieder verenigingsjaar een financieel overzicht en de balans samen, die met de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar en een eventuele toelichting tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de orde zullen worden gesteld.
Daaraan vooraf zal de kascommissie* de boeken controleren en verslag doen aan de algemene ledenvergadering.


artikel 18
Tussentijdse besluiten van het bestuur zijn bindend voor alle leden tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering, die deze besluiten kan bekrachtigen of vernietigen.


   
Commissies. 

artikel 19
De vereniging kent diverse commissies, waaronder de Technische Commissie, Kascommissie, Lief en Leed en Evenementencommissie.

artikel 20
De Kascommissie* bestaat uit 2 personen + 1 reserve en wordt door de algemene ledenvergadering gekozen. Zij is belast met de jaarlijkse controle van de boeken der vereniging. Deze controle dient zo spoedig mogelijk na afloop van het verenigingsjaar plaats te vinden. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt zij verslag uit. Ieder jaar treedt 1 lid af. Deze is na 1 jaar weer herkiesbaar

artikel 21
De Technische commissie bestaat uit de wedstrijdleider en 3 leden. De wedstrijdleider fungeert als voorzitter.
De Technische commissie draagt zorg voor de indeling van de teams tijdens clubwedstrijden, het uitrekenen van de scores, het opmaken van de competitiestanden en de arbitrage. Zij is tevens belast met de organisatie van toernooien e.d.

artikel 22
Voor het onderhouden van de sociale contacten zullen tijdens de algemene ledenvergadering twee leden worden benoemd onder de noemer Lief- en Leed. Zij ondersteunen en adviseren het bestuur in bijzondere, persoonlijke gevallen. Zoals jubilea, ziekte.

artikel 23
De Evenementencommissie bestaat uit tenminste 2 leden, die door de algemene ledenvergadering worden gekozen. Zij belast zich met de aanschaf van prijzen bij bijzondere speelavonden (o.a. kerstdrive) en het verzorgen van attenties bij jubilea en voor geleverde bijzondere prestaties.
 

Vergaderingen. 

artikel 24
Bij de aanvang van iedere algemene ledenvergadering laat het bestuur een presentielijst circuleren, die door de aanwezige leden en aspirant-leden wordt ondertekend.

artikel 25
Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

artikel 26
Agendapunten voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering dienen tenminste 3 weken vóór die vergadering schriftelijk bij het Bestuur te worden ingebracht.
Het vastgesteld verslag van de jaarlijkse ledenvergadering wordt ondertekend door alle bestuursleden.

artikel 27
Bij vergaderingen waar schriftelijk gestemd moet worden, wijst de voorzitter 2 personen aan, die het stembureau vormen. Het stemmen over personen geschiedt meestal schriftelijk, over zaken mondeling. Blanco of onleesbare briefjes zijn ongeldig. Tenzij anders is vermeld, worden besluiten genomen of personen gekozen bij meerderheid van stemmen, d.w.z. de helft + één van het totaal geldig uitgebrachte stemmen.

artikel 28
De voorzitter heeft steeds het recht punten, die niet op de agenda vermeld staan, ter sprake te brengen. De overige leden hebben dit recht na afdoening van de agenda. Niemand voert het woord, dan na het aan de voorzitter verzocht en verkregen te hebben. De voorzitter verleent het woord in de volgorde waarin het is aangevraagd.

artikel 29
Indien de voorzitter oordeelt dat een punt genoegzaam behandeld is, sluit hij de discussie.
   
 

Slotbepalingen. 

artikel 30
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, dat hiervan verantwoording aflegt op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

artikel 31
Het H.R. is voor de eerste maal vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 20 september 1946 te IJmuiden.
Het later gewijzigde reglement is vastgesteld na behandeling en goedkeuring in de algemene ledenvergadering van 24 september 1962 te IJmuiden en vervolgens in de algemene ledenvergadering van 1 oktober 1990.
Dit opnieuw gewijzigde reglement is vastgesteld na behandeling en goedkeuring in de algemene ledenvergadering van 23 september 1996 te IJmuiden.

Dit opnieuw gewijzigde reglement is vastgesteld na behandeling en goedkeuring in de algemene ledenvergadering van 11 oktober 2021 te Santpoort-Noord.

 

* kascommissie: in de statuten financiële commissie COMPETITIE REGLEMENT
 

Algemeen.
 

artikel 1
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de regels vastgesteld door de Nederlandse Bridge Bond en omschreven in:
- de internationale spelregels voor wedstrijdbridge
- het wedstrijdreglement (W.R.) = aanvulling op de spelregels

artikel 2
De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de juiste toepassing en uitvoering van dit reglement, daarbij bijgestaan door de Technische Commissie (TC).

artikel 3
In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur op advies van de TC.

artikel 4
Het bestuur is bevoegd, in samenspraak met de TC, te beslissen in afwijking van dit reglement, met uitzondering van art. 1, indien het eenstemmig van oordeel is dat dit in het belang van de club is.

artikel 5
De competitieopzet wordt geregeld door de TC, in nader overleg met het bestuur.
   
 

Deelnemers, verhindering.
 

artikel 6
De samenstelling van de paren dient aan de wedstrijdleider vóór het begin van de competitie bekend te zijn en ligt voor de duur van die competitie vast. Indien één van de leden van een paar regelmatig afwezig is, kan de afspraak worden gemaakt dat er met een vaste invaller wordt gespeeld. De vorming van de paren is uitsluitend een zaak voor de betreffende leden en niet voor het bestuur of de TC. Deze zullen echter naar vermogen hierbij assisteren.

artikel 7
De speelavond begint uiterlijk om 19.45 uur. Leden die na dit tijdstip arriveren kunnen mogelijk niet meer aan de 1e ronde deelnemen. Men kan van deelname aan de zitting worden uitgesloten indien men na de start van de 2e ronde arriveert. De wedstrijdleider kan straffen opleggen volgens art. 22 van het W.R. t.w.:
- minder dan 5 minuten; een waarschuwing
- meer dan 5 minuten; 25% van de top van een spel c.q. 5 imp

artikel 8
Bij verhindering is men verplicht hiervan tijdig mededeling te doen aan het afmeldadres. Indien één van beide spelers verhinderd is, dan heeft de andere speler het recht om met een invaller te spelen, al of geen lid van IJ.B.C. "De Jump". Indien men met een invaller speelt, dient dit voor het begin van de speelavond aan de wedstrijdleider te worden gemeld.
   
 

Programma.
 

artikel 9
Het bestuur doet ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering een voorstel aan de leden toekomen, op basis van het door de wedstrijdleider en T.C. opgestelde concept. Hierin worden geregeld:
- aantal competities en andere wedstrijden
- aantal en indeling van de lijnen, waarin wordt gespeeld
- de data van de zittingen
- de te behalen kampioenschappen
 
 

Indeling in lijnen.
 

artikel 10
De indeling in lijnen geschiedt door de wedstrijdleider in samenwerking met de TC aan de hand van de laatste competitie.

artikel 11
Indien aan een competitie wordt deelgenomen door een paar, dat niet in deze samenstelling aan een voorafgaande competitie heeft deelgenomen, dan wordt dit paar ingedeeld in de laagste lijn van enige speler van dit paar. Indien een speler van een paar niet aan de voorafgaande competitie heeft deelgenomen, dan vervalt het recht van de andere speler om in de door hem/haar in de voorafgaande competitie verworven lijn uit te komen en wordt dit paar ingedeeld in een lagere lijn.

artikel 12
Nieuwe leden moeten in de laagste lijn aanvangen.

artikel 13
De T.C. kan op verzoek van en in overleg met het Bestuur voor de art. 11 en 12 dispensatie verlenen, indien dit in het belang is van de competitie.


   
Scores.
 

artikel 14
Beide paren zijn verantwoordelijk voor een correcte invulling van de scorekaarten. Onjuiste invulling hiervan kan worden bestraft met aftrek van 10% van de top van een spel of 3 imp.

artikel 15
De score per paar wordt uitgedrukt in honderdsten van procenten, resp. imp. De totaalscore in een lijn is bepalend voor promotie/degradatie na een competitie.

artikel 16
Indien een paar afwezig is, worden de vervangende scores:
- met af bericht 45% of -20 imp.
- zonder af bericht 40% of -37 imp; bij herhaling kan dit paar van verdere deelneming aan de competitie worden uitgesloten

artikel 17
Indien men met een invaller speelt, wordt de behaalde score als volgt gecorrigeerd:
- met een invaller, welke géén lid is van "de Jump";
minimum score 45% of -20 imp, maximum score 55% of +20 imp
- met een invaller spelend in dezelfde lijn;
minimum score 45% of -20 imp, maximum score 55% of +20 imp
- met een invaller uit een lagere lijn;
de behaalde score verhoogd met 2,5% of +10 imp per lijn, maar minimaal 45% of -20 imp en maximaal 55% of +20 imp
- met een invaller uit een hogere lijn;
de behaalde score verminderd met 2,5% of -10 imp per lijn, maar minimaal 45% of -20 imp en maximaal 55% of + 20 imp
- met een vaste invaller volgens art. 6; de eigen score

artikel 18
Een paar kan alleen in een hogere of lagere lijn invallen, indien de T.C. daartoe moet besluiten om de speelavond een normaal verloop te geven en de vervangende score de competitieopzet niet kan verstoren. De hiervoor geldende vervangende score is:
de behaalde score wordt met 4% of +16 imp per lijn verhoogd resp. verlaagd, maar de minimale score 45% of -20 imp en de maximale score 55% of + 20 imp.

artikel 19
Indien een paar met kennisgeving afwezig is voor deelname aan districtswedstrijden of activiteiten van belang voor"De Jump", dan krijgt dat paar als vervangende score hun gemiddelde score behaald in de betreffende competitie, berekend aan de hand van de eindstand, met een minimum van 50%.
Betreft het een gebroken paar om de hiervoor genoemde reden, dan krijgt dat paar de vervangende score:
- de behaalde score
- met een minimum van hun gemiddelde score vermindert met 2,5%
- met een maximum van hun gemiddelde score verhoogt met 2,5 %
   
Speeltempo.
 

artikel 20
Het speeltempo is vastgesteld op 7 minuten per spel, d.w.z. 28 minuten per ronde. Men dient uiterlijk 5 minuten voor afloop van de ronde aan het laatste spel van deze ronde te zijn begonnen. Bij in gebreke blijven hiervan dient men dit te melden aan de wedstrijdleider, die oordeelt conform art. 23 W.R. Tussen elke ronde hebben de deelnemers 2 minuten de gelegenheid om van tafel te wisselen.

artikel 21
Indien naar het oordeel van de wedstrijdleider het verloop van de avond wordt verstoord doordat aan één of meerdere tafels vertraging is ontstaan, kan de wedstrijdleider verlangen dat één of meerdere spellen worden nagespeeld of hij kan een arbitrale score vaststellen. Wanneer zonder melding een spel niet is gespeeld, wordt hiervoor een arbitrale score vastgesteld, t.w. 40% van de top van een spel.
   
Promotie/degradatie.
 

artikel 22
Aan het eind van een competitieronde promoveren als regel 2 paren, die in elke lijn op de eerste twee plaatsen eindigen naar de naast hogere lijn. Er degraderen als regel 2 paren, die in elke lijn op de laatste twee plaatsen eindigen naar de naast lagere lijn. Er is geen promotie uit de hoogste lijn en geen degradatie uit de laagste lijn.

artikel 23
Elk paar dat minder dan 5/8ste van het aantal wedstrijden in een competitie speelt, degradeert naar de naast lagere lijn. Indien een paar meerdere opvolgende competities afwezig is, degradeert het slechts éénmaal.

artikel 24
Elk paar dat de competitie eindigt met een gemiddelde lager of gelijk aan 45% degradeert, mits uit de naast lagere lijn het extra promoverende paar eindigt met een gemiddelde van 52,5% of hoger.

artikel 25
De TC kan na overleg met het bestuur en indien de competitieopzet dit verlangt, voor de art. 22, 23 en 24 anders besluiten, mits dit tijdig en schriftelijk (bijv. via het weekbericht) aan de leden is gemeld.

 

Toepassing spelregels.

 

artikel 26
-Alerteren: voor alle lijnen verplicht
-Stopregel: voor alle lijnen verplicht
-Systeemkaart: voor alle lijnen verplicht
Bij overtreding hiervan kunnen de hiervoor geldende straffen volgens de in art. 1 genoemde reglementen worden opgelegd.
Alle rode systemen en conventies zijn verboden.
   

Overige bepalingen.
 

artikel 27
Het aantal toe te kennen meesterpunten is afhankelijk van de regelingen voor toekenning van meesterpunten van de NBB.

artikel 28
De TC draagt zorg voor, in samenwerking met het bestuur, het bekend maken van de uitslag van een zitting in een weekbericht, dat bij het begin van de volgende speelavond voor de leden beschikbaar is.